Kontaktinfo: 

AVS Nordic Rental ApS
Bådehavnsgade 2B
2450 København SV

rental@avsnordic.com

Tlf: +45 31 111 699

CVR:  39338165

Åbningstider:

Mandag - Torsdag:
07:30 - 17:00

Fredag:
07:30 - 16:30

 

 --------------------------------------

April 2022

 

AVS Nordic Rental ApS Lejebetingelser

Nedenstående betingelser er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt mellem AVS Nordic Rental ApS og kunden

 

Udstyr og pris:
Hvilket udstyr og gældende priser fremgår af fremsendt tilbud eller ordrebekræftelse fra AVS Nordic Rental ApS.

Forbrugsvare faktureres efter leje på særskilt faktura.

Alle priser tillægges moms og evt. skatter og afgifter som måtte blive pålagt AVS Nordic Rental ApS i forbindelse med udlejningen.

 

Afhentning og aflevering af udstyr:
Hvis ikke andet er aftalt afhentes og afleveres udstyr hos

--------------------------------

AVS Nordic Rental ApS
Bådehavnsgade 2B
2450 København SV

CVR:  39338165

--------------------------------

 

Normalt afhentes lejeudstyr kl. 09.00 og returneres dagen efter sidste leje dag kl. 08.30

AVS Nordic Rental ApS kan kræve at se billedelegitimation ved afhentning.

Hvis udstyr skal sendes til kunden, sker dette for kundens regning og risiko selv om AVS Nordic Rental sørger for transporten.

Kunden sørger selv for udarbejdelse af carnet, hvis udstyr skal bruges i andre lande.

AVS Nordic Rental ApS kan hjælpe med udarbejdelse af carnet for kundens regning.

 

Lejeperiode:
Lejeperioden er gældende som det fremgår af ordrebekræftelse.

Kunden kan, forinden lejeperiodens udløb, rette forespørgsel til AVS Nordic Rental ApS om en forlængelse af lejeperioden.

AVS Nordic Rental ApS vil bestræbe sig på at efterkomme ønsker om forlængelser, men tager forbehold for, at udstyret kan være disponeret til anden side.

 

Betaling af leje:
Betaling af leje er gældende som det fremgår af ordrebekræftelse.

Hvis udstyr ikke returneres tilbage som aftalt, vil kunden betale for ekstra leje og også for evt. dækning af omkostninger det må have for AVS Nordic Rental ApS i forbindelse med andre udlejninger.

AVS Nordic Rental ApS kan i nogle tilfælde kræve depositum før lejen påbegyndes.

Med mindre andet er aftalt, betales lejen for hele lejeperioden forud, senest samtidig med kundens afhentning af udstyret.

Ved forsinket betaling opkræves renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

OBS: 
Hvis memorykort ikke er returneret senest 7 dage efter end leje, faktureres fuld købspris for kortet.

 

Afbestilling:
For kort leje mindre end en uge.

Kunden skal ikke betale leje ved afbestilling inden 72 timer før lejeperiodens start.

Mellem 72 og 24 timer før lejeperiodens start betales 50% af lejeprisen i hele lejeperioden.

Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris i hele lejeperioden.

For længere leje mere end en uge:
Mellem 30 dage og 7 dage betales betales 50% af lejeprisen i hele lejeperioden.

Ved afbestilling mellem 1 uge og 72 timer før lejeperiodens start, betales 75% af lejeprisen i hele lejeperioden.

Ved afbestilling mindre end 72 timer før lejeperiodens start betales fuld lejeprise af udstyret i hele lejeperioden.

AVS Nordic Rental ApS vil være behjælpelig med at få udstyr udlejet til anden side og derved reducere erstatningsbeløb.

Uanset hvornår afbestilling finder sted, skal kunden dække eventuelle eksterne omkostninger, AVS Nordic Rental ApS har påtaget sig i forbindelse med den afbestilte ordre og som ikke kan afbestilles, eksempelvis udgifter til transport og indleje af udstyr, lokaler, biler, mandskab og lignende fra tredjemand.

 

Brug af udstyret:
Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt korrekt.

Det er kundens ansvar, at der lejes det udstyr, der passer til opgaven, og at udstyret er kompatibelt med kundens øvrige udstyr.

Udstyret må ikke anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.)

Kunden har ikke lov til at servicere, adskille eller på anden måde prøve at reparere udstyr, dette skal ske i aftale med eller af AVS Nordic Rental ApS

 

Udleveret udstyr:
Udstyret er gennemgået af AVS Nordic Rental ApS inden udlevering.

Kunden er velkommen til at gennemgå udstyr sammen med AVS Nordic Rental ApS inden opstart hos AVS Nordic Rental ApS.

Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå̊ dette, og straks orientere AVS Nordic Rental ApS om eventuelle synlige mangler/defekter ved udstyret.

Såfremt kunden ikke oplyser AVS Nordic Rental ApS om synlige mangler straks ved afhentningen/modtagelsen af udstyret, betragtes udstyret som godkendt af kunden.

Hvis der konstateres, mangler ved udstyret, påtager AVS Nordic Rental ApS sig efter eget valg enten at ombytte udstyret med tilsvarende udstyr (ikke nødvendigvis samme type og årgang) eller at kreditere kundens leje i den periode, udstyret har været mangelfuldt.

Udstyret skal returneres til AVS Nordic Rental ApS rengjort og i samme stand som det blev udleveret i, bortset fra sædvanlig brug.

Kunden skal betale fuld leje for udstyret, indtil udstyret er returneret i samme stand som ved udlevering, og der er sket en samlet tilbagelevering af alt det lejede udstyr, inkl. kabler, manualer, indpakning etc. eller indtil udstyret er meldt bortkommet og nyt udstyr anskaffet.

Hvis udstyr ikke returneres i ordentlig og rengjort stand vil kunden blive faktureret på timebasis for dette.

 

Risiko:
Kunden har risikoen for udstyret fra leveringen/afhentningen og indtil udstyret tilbageleveres til AVS Nordic Rental ApS.

Risikoen omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse eller undergang og tyveri af udstyret.

Hvis udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere AVS Nordic Rental ApS herom.

Beskadiget udstyr skal returneres til AVS Nordic Rental ApS med henblik på en vurdering af, om der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet.

I tilfælde af tyveri skal kunden udfylde og indgive politianmeldelse.

Såfremt udstyret beskadiges eller bortkommer, skal kunden betale fuld leje, indtil udstyret er repareret eller nyt udstyr er anskaffet for kundens regning.

 

Erstatningsudstyr:
Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr vil AVS Nordic Rental ApS, såfremt kunden ønsker det, forsøge at skaffe erstatningsudstyr.

Såfremt der fremskaffes erstatningsudstyr, skal kunden, med mindre andet aftales, betale leje for såvel det lejede udstyr som erstatningsudstyret.

 

Ansvar:
AVS Nordic Rental ApS er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinket levering, forkert opsætning, beskadigelse af eller mangler ved det lejede udstyr.

AVS Nordic Rental ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forvoldt af det lejede udstyr, herunder skade på film eller andet udstyr.

AVS Nordic Rental ApS er ikke ansvarlig for personskade ved brug af lejet udstyr.

AVS Nordic Rental ApS er ikke ansvarlig for tab af data, driftstab, avance tab, tabt arbejdsfortjeneste, produktionstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktionsdage.

AVS Nordic Rental ApS ansvar kan under alle omstændigheder maksimalt udgøre et beløb svarende til den aftalte lejepris på udstyret.

 

Forsikring:
AVS Nordic Rental ApS har en forsikring, der som udgangspunkt dækker skader på udstyret og tyveri af udstyret.

Forsikringsbetingelserne kan udleveres til kunden hvis ønskes.

Til dækning af udgiften til forsikring opkræves kunden, udover lejeprisen, et beløb, som følger:

a) Ved udlejning til brug i Danmark: 8% af lejeprisen.

b) Ved udlejning til brug i EU: 10% af lejeprisen.

Ved brug af udstyret uden for EU aftales prisen på forsikring i hvert enkelt tilfælde efter tilbud fra et forsikringsselskab.

Selvrisiko på forsikringen betales af kunden og udgør pt. 10% af udstyrets værdi, dog minimum kr. 10.000.

Under særlige omstændigheder, herunder tyveri fra f.eks en bil der ikke er under opsyn dækker forsikringen ikke.

Uanset at kunden har betalt for forsikring af udstyret, skal kunden betale erstatning til AVS Nordic Rental ApS i det omfang, AVS Nordic Rental ApS’ forsikringsselskab måtte afvise at erstatte en opstået skade.

Det kan evt. aftales, at kunden selv forsikrer udstyret.
AVS Nordic Rental ApS har i så fald ret til at forlange at se en kopi af forsikringspolicen samt dokumentation for at forsikringen er i kraft.

Forsikringen skal tegnes, således at erstatning under forsikringen udbetales til AVS Nordic Rental ApS.

Enhver tvist mellem AVS Nordic Rental ApS og kunden vedrørende det lejede udstyr skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.